เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

การควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

สถิติผู้เยี่ยมชม

473386
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
66
132
66
470371
6785
14242
473386

Your IP: 3.230.143.213
2024-04-14 01:07

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา นายกองมณี วะชุม นายก อบต.ท่าบ่อสงครามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษาฯ
ประจำปีการศึกษา 2566
WmuY3x9Thu83708 1

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตาบลท่าบ่อสงคราม ได้จัดกิจกรรมได้จัดทาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ ขึ้น ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช " กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ " เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย ผ่านกิจกรรมการเล่นกีฬา ตลอดจนทาให้เยาวชนและประชาชนมีน้าใจเป็นนักกีฬา มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน
WmuY3x9Thu83708 1

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมได้จัดทาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ ขึ้น ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช " กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ "

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันสำคัญของไทย ประจำปี 2567 เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31 มีนาคม 2567) ณ วัดศรีสะอาด บ้านนาเพียง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
WmuY3x9Thu83708 1

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันสำคัญของไทย ประจำปี 2567

วันที่ 25 เดือนมีนาคม 2567 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าบ่อสงคราม ได้ดำเนินการลงพื้นที่สุ่มตรวจ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ ดำเนินงานฯ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเพื่อป้องกันการทุจริตงบประมาณ ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตามหนังสือที่มท.0816.2/ว4848 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
WmuY3x9Thu83708 1

อ่านเพิ่มเติม: โครงการอาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ 2567 “ศพด. บ้านดอนแดง”

background131163 2

จัดการ : การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ www.thabosongkhram.go.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านข้าง...