เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

การควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

สถิติผู้เยี่ยมชม

473424
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
104
132
104
470371
6823
14242
473424

Your IP: 3.230.143.213
2024-04-14 01:31

20170318221147

         สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น
    สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม
1. ที่ตั้ง
ตำบลท่าบ่อสงครามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอศรีสงคราม อยู่ห่างอำเภอศรีสงคราม ประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม 77 กิโลเมตร
อาณาเขต
    ⇒ จดตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม
    ⇒ จดตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม
    ⇒ จดตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม
    ⇒ จดตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม
2. เนื้อที่
    ⇒ เนื้อที่โดยประมาณ 97.24 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 73,309 ไร่
3. ภูมิประเทศ
    ⇒ ลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมลำน้ำสงครามและลำน้ำอูน ถ้าปีใดฝนตกชุกจะทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ตำบลท่าบ่อสงคราม ทำให้มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และมีบางส่วนเป็นพื้นที่ดอนและที่ราบไม่ สม่ำเสมอ
4. จำนวนหมู่บ้าน
    ⇒ จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-7
    ⇒ จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน - หมู่
        ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และได้รับการยกฐานจาก อบต. ขนาดเล็กเป็น อบต.ขนาดกลาง ตามประกาศ ลงวันที่ 30 เมษายน 2551


       สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป

    สภาพเศรษฐกิจ
1.อาชีพ
   2.1.1 อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา  ทำไร่
   2.1.2 อาชีพรอง  ได้แก่ อาชีพทำสวน เลี้ยงสัตว์ การประมง การค้าขาย รับจ้าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน รายได้เฉลี่ยของประชากร  48,737 บาทต่อ ปีต่อคน

2.หน่วยธุรกิจภายในหมู่บ้าน
   2.2.1  ธนาคาร  -  แห่ง
   2.2.2  โรงแรม   -  แห่ง
   2.2.3  ปั้มน้ำมันและแก๊ช  5 แห่ง
   2.2.4  รีสอร์ท  1  แห่ง
   2.2.5  โรงสี  23  แห่ง

 1.ร้านค้า  42  ร้าน


3. สภาพทางสังคม
    3.1 การศึกษาในหมู่บ้านมีโรงเรียนในตำบลท่าบ่อสงคราม
          3.1.1 โรงเรียนขยายโอกาส   1   แห่ง
          3.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา   5   แห่ง
          3.1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    5    แห่ง
          3.1.4 ที่อ่านหนังสือพิมพ์    3   แห่ง
          3.1.5 พิพิธภัณฑ์     1    แห่ง
 
ตารางแสดงจำนวนโรงเรียน สถานที่ตั้งและสถิติจำนวนนักเรียนในระดับการศึกษาต่างๆ
โรงเรียน/สถานศึกษา ที่
ตั้ง
ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน(ปี พ.ศ. )
 2552 2553 2554  2555 2556  2557  2558
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง บ้านดอนสมอ หมู่ 1 ก่อนเกณฑ์ฯ 30 30 30 30   30 30
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจำปา บ้านดอนมะจ่าง หมู่ 2 ก่อนเกณฑ์ฯ 14 20 20 23   27 19
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง หมู่ 3 ก่อนเกณฑ์ฯ 28 29 28 30   31 23
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบ่อ
        
หมู่ 4 ก่อนเกณฑ์ฯ 35 35 35 35   38 30
ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีสะอาด บ้านนาเพียง หมู่ 5 ก่อนเกณฑ์ฯ 17 20 28 27   26 27
โรงเรียนบ้านดอนสมอ หมู่ 1 อ. 1 - ป. 6 124 129 124   129 137 135
โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง หมู่ 2 อ. 1 - ป. 6 35 38 40   37 44 44
โรงเรียนบ้านดอนแดง หมู่ 3 อ. 1 - ป. 6 113 125 125   110 107 102
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ หมู่ 4 อ. 1 – ม. 3 213 214 170   157 137 131
โรงเรียนบ้านนาเพียง หมู่ 5 อ. 1 - ป. 6 81 75 71   63 65 52
        ที่มา: ข้อมูลจากโรงเรียนเขตตำบลท่าบ่อสงคราม ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
 
    3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
          วัด  9  แห่ง ชื่อวัด  1. วัดศรีบุญเรือง
                                  2.วัดจำปา
                                  3.วัดดอนมะจ่าง
                                  4.วัดจอมแจ้งบ้านดอนแดง
                                  5. วัดป่าดงคำสร้างผือ
                                  6. วัดศรีสงคราม
                                  7. วัดศรีสะอาด
                                  8. วัดเหนือวิชัยพัฒนาราม
                   สำนักสงฆ์    1    แห่ง    ชื่อสำนักสงฆ์  1. สำนักสงฆ์ดอนไก่แก้ว
                   โบสถ์         -     แห่ง      
                   ศาลเจ้า      4     แห่ง    ชื่อศาลเจ้า     1. ปู่ตาบ้านนาเพียง
                                                                   2. ปูตามเหศักดิ์
                                                                   3. ปู่ตาบ้านดอนแดง
                                                                   4. ปู่ตาบ้านดอนสมอ
                   มัสยิด     -    แห่ง       
    3.3 สาธารณสุข
          สถานีอนามัย   2  แห่ง   ชื่อสถานีอนามัย  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดอนสมอ
                                                            2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าบ่อ
          อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100%
 
    3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          สถานีตำรวจ        -     แห่ง     
          สถานีดับเพลิง      -     แห่ง      
          ป้อมยาม            5     แห่ง

 4. การบริการพื้นฐาน
     4.1 การคมนาคม
           ถนนคอนกรีต   55   สาย  
           ถนนลาดยาง    5    สาย      
           ถนนลูกรัง   48  สาย       
           ถนนเพื่อการเกษตร   69   สาย
     4.2 การโทรคมนาคม
           ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   -   แห่ง
           โทรศัพท์สาธารณะ  14   แห่ง
           โทรสาร   -   แห่ง
     4.3 การไฟฟ้า
           มีไฟฟ้าจำนวน  1,422  หลังคาเรือน  ครัวเรือนที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า จำนวน   -   ครัวเรือน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีไฟฟ้าใช้ หมายเหตุ
1 บ้านดอนสมอ 222 222 0  
2 บ้านดอนมะจ่าง 134 134 0  
3 บ้านดอนแดง 288 288 0  
4 บ้านท่าบ่อ 220 220 0  
5 บ้านนาเพียง 199 199 0  
6 บ้านท่าบ่อ 239 239 0  
7 บ้านดอนสมอ 120 120 0  
                  รวม 1,422 1,422 0  
 
       โซลาเซล  จำนวน     -     แห่ง
     4.5 แหล่งน้ำ
           4.5.1  แหล่งน้ำสร้างขึ้น
                     ฝาย            21    แห่ง
                     บ่อน้ำตื้น       90    แห่ง
                     บ่อบาดาล     24     แห่ง
                     สระน้ำ         183   แห่ง
                     ประปาภายในหมู่บ้าน    6    แห่ง
           4.5.2   แหล่งน้ำธรรมชาติ
                     ลำน้ำ/ลำห้วย..........................แห่ง
                     บึง หนอง  84  แห่ง

5. น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค(ระบบประปาหมู่บ้าน)
    มีน้ำประปาใช้ จำนวน  1,410  ครัวเรือน  ครัวเรือนที่ไม่ได้ใช้น้ำประปา   -   ครัวเรือน

6. ข้อมูลอื่นๆ
    6.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  7  แห่ง  คือ  1. ป่าชุมชนดงคำสร้างผือ
                                                               2. แม่น้ำสงคราม
                                                               3. ลำห้วยซิง
                                                               4. ดอนอองเต่า
                                                               5. ดอนสามขา
                                                               6. ดอนยาง
                                                               7. ดอนกอย
     6.2 มวลชนจัดตั้ง         
           ⇒ ลูกเสือชาวบ้าน   จำนวน  310  คน
           ⇒ ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน    108   คน
           ⇒ อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน   104   คน
           ⇒ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   97    คน
           ⇒ กองทุนเพื่อความมั่นคง   -  คน
           ⇒ กองทุนหมู่บ้าน    614  คน
           ⇒ หมู่บ้าน  อพป   90   คน
           ⇒ อาสาสมัครพัฒนาชุมชน   43   คน
           ⇒ อาสาสมัครปศุสัตว์  11  คน
           ⇒ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ   17   กลุ่ม  จำนวน  718  คน
           ⇒ กลุ่มเยาวชน   5  กลุ่ม   จำนวน   135  คน
           ⇒ กลุ่มสตรี   146   คน

     จำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในเขต

  จำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในเขตตำบลท่าบ่อสงคราม 7  หมู่บ้าน  ดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อบต.
1 ดอนสมอ นายเรืองชัย อินทรประเสริฐ นายอนุวัฒน์  เอกจักรแก้ว
นายสนอง  คำใหญ่
2 ดอนมะจ่าง นายทำนอง   เกษมสินธ์(กำนัน) นายวีระ  คะปัญญา
นางพับพาวัน  เกษมสินธุ์
3 ดอนแดง นายจำลอง  ยะภักดี นายนิรันดร์  สิงห์งอย
นายสมาน  วงค์คำจันทร์
4 ท่าบ่อ นายแว่น   อินเสนลา นายกองมณี  วะชุม
นายอดูล  โสมณวัตร
5 นาเพียง นายบุญมี นาหมีด นายสมบูรณ์  บุพศิริ
นายศรีไพร  ดายังหยุด
6 ท่าบ่อ นายศรีหา  การิก นายวิจิตร  โพธิ์สุ
นายเอกราช  สิงห์งอย
7 ดอนสมอ นายวัชระ  คำใหญ่ นายหนูการ  เวินเมาหา
นางสาวราตรี  อินทร์เพ็ญ
 
ท้องถิ่นอื่นในตำบล
-  จำนวนเทศบาล        -     แห่ง
ประชากร
   ⇒ จำนวนประชากรทั้งสิ้น  4,998  คน  แยกเป็นชาย  2,496  คน และ หญิง  2,502  คน
   ⇒ ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ   51    คน ต่อ  ตารางกิโลเมตร
ตารางแสดงสถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลท่าบ่อสงครามโดยมีสถิติดังนี้
ปี พ.ศ. จำนวนประชากร จำนวน
ครัวเรือน
ความหนาแน่น
ของประชากร
เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน)
พ.ศ. 2549 2,390 2,491 4,881 979 50(คน)/ตร.กม.
พ.ศ. 2550 2,559 2,670 5,229 1,016 54(คน)/ตร.กม.
พ.ศ. 2551 2,604 2,706 5,310 1,091 55(คน)/ตร.กม.
พ.ศ. 2552 2,625 2,733 5,358 1,143 55(คน)/ตร.กม.
ปี พ.ศ. จำนวนประชากร จำนวน
ครัวเรือน
ความหนาแน่น
ของประชากร
เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน)
พ.ศ. 2553 2,389 2,474 4,863 1,058 50(คน)/ตร.กม.
พ.ศ. 2554 2,377 2,472 4,849 1,202 50(คน)/ตร.กม.
พ.ศ. 2555 2,438 2,498 4,936 1,228 51(คน)/ตร.กม.
พ.ศ. 2556 2,429 2,499 4,928 1,293 51(คน)/ตร.กม.
พ.ศ. 2557 2,475 2,501 4,976 1,368 51(คน)/ตร.กม.
พ.ศ. 2558 2,473 2,506 4,979 1,410 51(คน)/ตร.กม.
พ.ศ. 2559 2,496 2,502 4,998 1,422 51(คน)/ตร.กม.
 
กราฟแสดงอัตราการเพิ่มหรือลดของจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร(ปี พ.ศ. 2549-2558)
UploadImage
ที่มา: ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2558)
 
ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากรภายในตำบลท่าบ่อสงคราม
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
บ้านดอนสมอ
บานดอนมะจ่าง
บ้านดอนแดง
บ้านท่าบ่อ
บ้านนาเพียง
บ้านท่าบ่อ
บ้านดอนสมอ
222
134
288
220
199
239
120
441
237
430
371
366
409
242
429
250
425
350
383
422
243
870
487
855
721
749
831
485
                            รวม                                                 1,422 2,496 2,502 4,998
ที่มา: ข้อมูลประชากรจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ณ 16 กุมภาพันธ์ 2559

background131163 2

จัดการ : การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ www.thabosongkhram.go.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านข้าง...